Ustawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który zatrudniał pracownika w roku poprzednim jest złożenie do Urzędu Skarbowego dwóch dokumentów:

 

– PIT-4R

– PIT-11

PIT-4R to swojego rodzaju podsumowanie wynagrodzeń i zaliczek pobranych na podatek dochodowy za pracowników za dany rok podatkowy. Zaliczki wskazane w deklaracji powinny zgadzać się z kwotami wpłaconymi przez przedsiębiorcę. 

 

Przed wysłaniem druku do Urzędu Skarbowego warto sprawdzić czy faktyczne wpłaty pokrywają się z wykazanymi w dokumencie. W przeciwnym wypadku Urząd na pewno skontaktuje się z pracodawcą by wyrównał należne kwoty. Składany jest elektronicznie do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziby – dla spółek.

PIT-11 jest informacją/podsumowaniem uzyskanych przez podatnika (pracownika) dochodów oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

 

Deklarację tą trzeba wysłać elektronicznie do Urzędu Skarbowego właściwego pod kątem adresu zamieszkania pracownika do końca stycznia. Natomiast pracownik musi otrzymać swój egzemplarz do końca lutego.

Przekazując PIT-11 pracownikowi pamiętajcie by potwierdził on jego odbiór:

– gdy jest przekazywany osobiście, na egzemplarzu pozostającym u pracodawcy – pracownik powinien zanotować „potwierdzam odbiór w dniu…. Podpis

– w przypadku wysłania pocztą – należy zastosować potwierdzenie odbioru.

 

 

Co się dzieje jeśli dokumenty nie zostaną złożone w terminie? 

Zawsze pozostaje instytucja czynnego żalu. Urząd może wtedy odstąpić od wymierzenia kary za niedotrzymanie ustawowych obowiązków .

 

Jeśli Twoja Księgowa nie informuje Cię o tego typu informacjach, zastanów się nad zmianą 🙂

Napisz do nas